Bài viết về truy cập nhanh trang web

by Master^o^ 0bình luận

Nhanh chóng truy cập vào trang web gần đây từ thanh Omnibar [Chrome]Nếu bạn muốn nhanh chóng truy cập vào những trang web truy cập gần đây? Recent là một extension của Chrome cho phép bạn nhanh chóng tìm những trang mà bạn truy cập cần đây nhất. Bạn có thể xem được các trang trước mà không cần phải di chuyển sang trang khác và mở history của Chrome.


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh