Chi phí quảng cáo kỹ thuật số sẽ đạt 37.9 tỉ USD vào năm 2015

Theo BIA/Kelsey, chi phí đầu tư vào việc quảng cáo thông qua mạng sẽ tăng trưởng từ 23.3 tỉ USD trong năm 2011 đến 37.9 tỉ USD vào năm 2015.

Tuy nhiên, công ty nghiên cứu các phương tiện truyền thông địa phương lại không kì vọng nhiều đối với việc doanh thu quảng cáo kết hợp kỹ thuật số với phương cách truyền thống trong năm 2011 từ 136.2 tỉ USD lên 135.9 tỉ USD.

Theo Kelsey's, Chi phí chia sẻ vào việc truyền thông kĩ thuật số cho quảng cáo tăng từ 14.6% trong năm 2010 tới 18.9% trong năm 2012 và 25.4% vào năm 2015.

Công ty cũng đo các khoản chi về quảng cáo trên các mạng xã hội , trong đó 4,6 tỷ USD sẽ được chi cho các quảng cáo trên mạng xã hội vào năm 2012, tăng từ 2,1 tỷ USD trong năm 2010 lên đến 8.3 tỉ USD vào năm 2015.

Nguồn: mashableOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart