Thêm đồ thị vào Web PHP

pChart là một toolkit dùng vẽ đồ thị dành cho các website PHP. Với ưu điểm hoàn toàn miễn phí sử dụng license GPL, độ tinh chỉnh cao, mang đủ đặc tính hướng đối tượng và tương thích nhiều loại dữ liệu. Nó sẽ bạn vẽ đồ thị một cách dễ dàng.

Tính năng

- Dễ dùng với thư viện code mẫu khổng lồ
- Đồ thị đẹp
- Dễ hình dung, dễ chỉnh sửa theo ý
- Tương thích loại dữ liệu tính toán
- Có thể tạo Barcodes
- Định dạng truyền thống tạo ra đồ thị hiệu ứng tốtSử dụng

Download tại đây, sau đó upload lên thư mục gốc của web. Đổi tên thành pChart. Bạn có thể kiểm tra bằng trỏ đường dẫn vào thư mục đó.Tìm hiểu

Để hiểu được phương pháp cơ bản của việc vẽ đồ thị, hãy tạo mới một file PHP trong thư mục gốc và đặt tên là test.php. Thêm vào các dòng sau đây ở trên cùng (giả sử rằng thư mục bạn upload đồ thị đặt tên là pChart):

/* Include all the classes */
include("pChart/class/pDraw.class.php");
include("pChart/class/pImage.class.php");
include("pChart/class/pData.class.php");Tiếp theo tạo một dataset, và sử dụng phương pháp addPoints.

/* Create your dataset object */
$myData = new pData();
/* Add data in your dataset */
$myData->addPoints(array(VOID,3,4,3,5));Chú ý rằng bạn có thể sử dụng từ khóa VOID để tránh dữ liệu bị mất. Bạn cũng có thể kết nối đến MySQL và đưa mảng dữ liệu từ đây hoặc load một file CSV từ vị trí bất kỳ. Sau đó vẽ một đồ thị đơn giản, nhưng bạn cũng có thể thêm nhiều dataset chỉ cần bấm chọn vào điểm.

Tiếp theo bạn cần phải tạo một đối tượng hình ảnh, khu vực vẽ và chọn font.

$myPicture = new pImage(700,230,$myData); // width, height, dataset
$myPicture->setGraphArea(60,40,670,190); // x,y,width,height
$myPicture->setFontProperties(array("FontName"=>"pChart/fonts/verdana.ttf","FontSize"=>11));Tự động đồ thị sẽ được tính toán và vẽ ra:

$myPicture->drawScale();
$myPicture->drawSplineChart();Bước cuối cùng là xuất ra file PNG để đưa vào trình duyệt. Sử dụng hàm Stroke() để thực hiện việc này:

$myPicture->Stroke();Sau đó đưa vào web:

<img src="test.php">Kết quả:Lựa chọn khác để vẽ đồ thị là lấy từ một file nếu bạn đã vẽ rồi. Trong trường hợp này bạn có thể dùng:

$myPicture->render("mypic.png");

 Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i