Thêm Control Panel cũ vào giao diện Metro của Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Mặc định, không có cách nào để truy cập Control Panel cũ trong Windows 8, để thực hiện điều này bạn phải vào Control Panel Metro mới sau đó chuyển thành Explorer. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn thủ thuật này

Để bắt đầu bạn cần tạo một shortcut, click phải vào desktop, chọn New -> Shortcut.

Khi bạn được yêu cầu đường dẫn cho shortcut, gõ:

%windir%\explorer.exe shell:::{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}

Giờ bạn cần đặt tên cho Shortcut.

Click phải vào shortcut và chọn properties

Một hộp thoại mở ra, click Change Icon

Gõ lệnh sau:

%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll

Chọn icon Control Panel và click OK.

Cuối cùng, click phải vòa shortcut mới rồi chọn Pin to Start.

Hoàn tất.

Nguồn:howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i