JustEdit: Tạo, chỉnh sửa web HTML 5 ngay trong Chrome

JustEdit là một extenstion của Google Chrome với đầy đủ tính năng của một editor dành cho việc code web và trang bị cả JavaScript, HTML 5 và CSS. Extenstion này được hỗ trợ bởi jsdo, nền tảng chính của extension.

JustEdit là một editor giúp code online, cho phép người dùng viết và chia sẻ code HTML 5, JavaScript và CSS. Sau khi cài đặt Chrome, bạn có thể bắt đầu viết code.

Click Finish Editing ở trên đầu trang sẽ giúp bạn đưa vào cửa sổ lựa chọn, yêu cầu các tag chính cho code. Các lựa chọn gồm có Application, User Interface, CSS, Art&Design và các lựa chọn thú vị khác.

Nếu bạn dùng JustEdit lần đầu tiên, sau khi bạn click save sẽ được yêu cầu đăng nhập vào bất kỳ tài khoản Google, Facebook, Twitter hoặc Yahoo thông qua tài khoản OpenID. Nếu không hài lòng với kết quả sau khi code, bạn có thể chọn Edit.

Ứng dụng còn nhiều tính năng thú vị khác, bạn có thể xem và chia sẻ code với nhiều người khác nhau. Nó cũng hỗ trợ người dùng đánh dấu code. Bạn có thể chia sẻ code hoặc download file ZIP. Tính năng view giúp đếm số dòng code, click Full Screen sẽ cho phép bạn xem code thực thi ngay trên webform. Bạn cũng có thể xem với giao diện của smartphones.

 

Cài đặt tại đây

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i