Windows 8 RTM đã sẵn sàng cho các người dùng MSDN và TechNet

Cuối cùng, ngày mong đợi nhất cũng đã tới. Như đã hứa, microsoft đã cho phép những người dùng MSDN và Technet tải về bộ cài đặt Windows 8 RTM mới nhất tại MSDN và Technet.

 

Phiên bản mới với nhiều sự thay đổi như màn hình lock screen, các tiled ở màn hình start screen, ribbon explorer, file history, Hyper-V ở phía client... là những điểm mới của windows 8. Trước khi tải về file iso để cài đặt, hãy chắc chắn rằng máy bạn hỗ trợ để chạy được windows 8.

 

Phiên bản Windows 8 RTM x64 (English) là 3416MB và đối với x86 là 2511 MB.

 

Tải về Windows 8 từ TechNet tại đây 

 

Tải về Windows 8 từ MSDN tại đây

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart