Cấu Trúc Yii Framework (Phần 3)

Phần trước tôi đã giới thiệu với các bạn cấu trúc MVC của Yii Framework. Phần này tôi xin giới thiệu các thành phần còn lại của Yii.

Yii Framework phần 1: http://www.cuasotinhoc.vn/article/178-gioi-thieu-yii-framework-phan-1

Yii Framework phần 2: http://www.cuasotinhoc.vn/article/206-cau-truc-yii-framework-phan-2

Layout

Layout là bố cục chung nhất cho một Website. Nó thường chứa các thành phần chung nhất. Trong Layout có thể chứa các câu lệnh PHP.

Ví dụ như: header, footer,…

......header here......
<?php echo $content; ?>
......footer here......


Widget

Widget là một thể hiện của CWidget. Nó là một thành phần chủ yếu cho giao diện của trang Web. Widget thường được nhúng vào nhằm tạo ra một số giao diện người dùng phong phú hơn. Widget có thể tái sử dụng nhiều lần trong website. Ví dụ, một Widget lịch có thể làm cho người dùng một giao diện lịch đẹp hơn.

Để sử dụng widget bạn làm như sau:

<?php $this->beginWidget('path.to.WidgetClass'); ?>
...body content that may be captured by the widget...
<?php $this->endWidget(); ?>


or

<?php $this->widget('path.to.WidgetClass'); ?>


Để định nghĩa mới một Widget chúng ta thừa kế từ CWidget và override lớp init() và run():

class MyWidget extends CWidget
{
public function init()
{
// this method is called by CController::beginWidget()
}
 public function run()
{
// this method is called by CController::endWidget()
 }
}


Component

Ứng dụng Yii được xây dựng dựa trên các Component là các đối tượng văn bản để đặc tả một cách rõ ràng. Component là một thể hiện của CComponent hoặc lớp dẫn xuất của nó. Sử dụng một Component chủ yếu liên quan đến việc truy cập vào thuộc tính và nâng cao / xử lý các sự kiện.

Module

Module là một phần độc lập gồm các model, view, controller và các thành phần hỗ trợ khác. Trong nhiều khía cạnh, module giống như một ứng dụng. Sự khác nhau chính là module không thể triển khai một mình mà nó phải nằm bên trong của một ứng dụng. Người dùng có thể truy cập đến các controller trong một module như một ứng dụng bình thường.

Đối với một ứng dụng quy mô lớn, chúng ta có thể chia thành nhiều module được phát triển và bảo trì một cách riêng biệt. Một số tính năng thường được sử dụng, chẳng hạn như quản lý người sử dụng, quản lý các nhận xét có thể được phát triển thành các module để họ có thể tái sử dụng dễ dàng trong các dự án trong tương lai.

Phạm Bình.

Nguồn www.yiiframework.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i