Google+ cập nhật tính năng bảo mật cho tất cả người dùng

Trong khi Google VIPs có quyền hạn chế chia sẽ thông tin cá nhân Google+ của họ, thì người dùng khác yêu cầu được cấp quyền tương tự quản lý bảo mật như vậy. Vào thứ tư Google+ cho phép tất cả người sử dụng Google+ áp dụng cơ chế bảo mật mạnh hơn trên tài khoản Google+ giới hạn.

Đây là các bước tuần tự để giới hạn tiểu sử Google+ của bạn :

Bắt đầu :

Nếu bạn chưa từng chỉnh Bảo mật cho tài khoản Google+ của bạn, trang Tiểu sử của bạn nhìn sẽ như của tôi. Bất cứ gì bạn điền vào thì mọi người đều có thể xem, kể cả những người trong Vòng kết nổi của bạn.Bước 1 : để lockdown là nhìn vào phía trên bên phải trình duyệt của bạn và nhấn vào tên và hình của bạn ( nằm cạnh thanh thông báo) nhấn chọn "Bảo mật" trong danh sách sổ xuống.

Bước 2 : việc tiếp theo là nhấn vào "Chỉnh sửa hiển thị trên tiểu sử". Nó sẽ chuyển đến trang chỉnh sửa tiểu sử.


Bạn sẽ được chuyển về trang Tiểu sử. Nhấn vào từng danh mục để tùy chọn thông tin sẽ hiển thị cho bất kì ai trên web, vòng kết nói mở rông, vòng kết nối của bạn, hay chỉ mình bạn.

Thật ra, nó vẻ vẻ hơi rườm ra. Bạn phải nhấn vào từng danh mục cá nhân để thiết lập quyền cho nó.

Ẩn vòng kết nối

Để ân vòng kết nối, nhấn vào danh sách vòng kết nối dưới hình ảnh đại diện của bạn. Bỏ chọn cả hai ô sẽ ẩn hoàn toàn vòng kết nối của bạn với tất cả mọi người. Bạn cũng có thể hiển thị với một số người.


Bạn có thể làm điều tương tự với mỗi thành phần trong Tiểu sử,  bao gồm tất cả những thành phần có sẵn cụ thể. Ngoại trừ thành phần duy nhất trong thời điểm này không được ẩn là giới tính. Google tuyên bố sẽ cho phép người dùng che dấu giới tính của ho, nhưng tính năng này không được cung cấp cho tất cả mọi người dùng.

Nguồn: pcworld


Comment

#432
10/11/2011 - 18:42:23
the thi con gi bang

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh