10 Cách để tạo một password mới trong Command Line

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Một trong những điều tuyệt vời nhất của Linux chính là bạn có thể làm một việc bằng nhiều cách khác nhau, từ những việc đơn giản như tạo một password ngẫu nhiên cũng có thể được thực hiện bởi rất nhiều cách khác nhau. Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn 10 cách để làm việc này.


Tạo một password ngẫu nhiên


Với bất kỳ lệnh tạo password nào bạn cũng có thể chỉnh sửa các tham số để cho ra password có chiều dài khác hay sử dụng một vài ký tự đầu để có password ngắn hơn. Bạn cũng nên dùng các chương trình quản lý password để không cần phải nhớ chúng.

Cách sau đây sử dụng SHA để tạo password, chạy trên cả base64 và cho ra 32 ký tự.
date +%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo

Cách này sử dụng tính năng tích hợp trong /dev/urandom, bộ lọc sẽ cho ra những ký tự bạn dùng trong một password, khoảng 32 ký tự
< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32};echo;

Cách kế tiếp sử dụng OpenSSL, có thể nó chưa được cài đặt trên hệ thống của bạn. Bạn nên cài trước khi dùng
openssl rand -base64 32

Một cách khác nữa:
tr -cd '[:alnum:]' < /dev/urandom | fold -w30 | head -n1

Đây là một ví dụ về cách dùng bộ lọc sử dụng lệnh strings, bạn sẽ có một chuỗi password ngẫu nhiên
strings /dev/urandom | grep -o ':alnum:' | head -n 30 | tr -d '\n'; echo

Đây là phiên bản đơn giản hơn
< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c6

Cách này quản lý để sử dụng lệnh dd rất hữu dụng
dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 2>/dev/null | base64 -w 0 | rev | cut -b 2- | rev

Bạn có thể tạo một password ngẫu nhiên của chính mình
</dev/urandom tr -dc '[email protected]#$%qwertQWERTasdfgASDFGzxcvbZXCVB' | head -c8; echo ""

Nếu bạn đang dùng tất cả các cách trên rồi, có thể bạn sẽ thích cách này. Bằng cách này, bạn sẽ chạy lệnh command rồi dùng hàm randpw bất kỳ khi nào bạn muốn để tạo một password mới. Bạn cũng có thể lưu password đó vào một file .bashrc
randpw(){ < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;}

Bạn có thể dùng cú pháp tương tự để tạo bất kỳ hàm nào tạo ra password mà bạn thích.

Và đây là cách đơn giản nhất để tạo password bằng command line, nó hoạt động trong Linux, Windows với Cygwin, thậm chí cả Mac OS X. Có thể một số người sẽ cho rằng nó không tạo một passoword ngẫu nhiên như các cách khác, nhưng nó cũng đủ giúp bạn có một password an toàn.
date | md5sum
Không những vậy, nó còn rất dễ dàng để nhớ.

Nguồn:howtogeek.comOur Sponsor

Tạo CV số đẹp * Cách học từ vựng nhanh