Linux: 11 Lệnh có thể bạn chưa biết

By rockydant | 26/03/2012 - 04:48:17

Cho dù là bạn muốn download, phân tích vấn đề mạng, quản lý mạng hoặc xem thống kê mạng, bạn hoàn toàn có thể làm với lệnh terminal.

curl & wget

Sử dụng curl hoặc wget để download file từ Internet chỉ cần dùng terminal. Nếu bạn dùng curl, hãy gõ thêm "curl -o" cùng với đường dẫn của file. Người dùng wget có thể dùng wget mà không cần thêm các lựa chọn... 

curl -O website.com/file

wget website.com/file

ping

ping gửi các packets ECHO_REQUEST đến một địa chỉ do bạn cung cấp. Đây là một cách tuyệt vời để xem các máy tính của bạn kết nối với Internet hoặc một địa chỉ IP cụ thể. Mặc dù vậy, nhiều hệ thống được cấu hình để không thể phản hồi ping.

Không như các lệnh trong Windows, lệnh pin trong Linux sẽ liên tục gửi các packets đến khi nào bị tắt. Bạn có thể đưa ra con số packets với lựa chọn "-c"

ping -c 4 google.com

tracepath & traceroute

Lệnh tracepath tương tự lệnh traceroute, nhưng không yêu cầu quyền root. Nó được cài đặt mặc định trên Ubuntu, trong không tracerout thì không. tracepath ghi nhận đường dẫn mạng đến điểm mốc mà bạn đưa ra và thông báo lại một đường dẫn. Nếu bạn có vấn đề về mạng hoặc chậm hơn bình thường, tracepath có thể chỉ ra nơi nào mạng không tốt hoặc nguyên nhân.

tracepath example.com
 

mtr

Lệnh mtr kết hợp giữa ping và tracepath vào một lệnh. mtr sẽ tiếp tục gửi packets, chỉ ra thời gian mỗi lần gửi. Nó cũng chỉ ra nếu có vấn đề...

mtr howtogeek.com

Nhấn q hoặc Ctrl-C để thoát khi hoàn tất

host

Lệnh host sẽ giúp tìm kiếm DNS. Chỉ cần cho biết tên domain và bạn sẽ thấy được địa chỉ IP. Đưa vào địa chỉ IP và bạn sẽ thấy được liên kết với domain.

host howtogeek.com

host 208.43.115.82

whois

Lệnh whois sẽ chỉ ra các thông tin của một website, vì vậy bạn có thể xem nhiều thông tin của website như ai là người đăng ký và các chi tiết khác...

ifplugstatus

Lệnh ifplugstatus sẽ cho bạn biết bạn đã cắm dây mạng hay chưa. Nó không được cài sẵn lên hệ thống, bạn phải tự cài đặt.

sudo apt-get install ifplugd

Chạy lệnh và bạn sẽ thấy trạng thái

ifplugstatus

ifplugstatus eth0

ifconfig

Lệnh ifconfig có một số tùy chọn khác để cài đặt, chỉnh và debug mạng hệ thống của bạn. Nó cũng là một cách nhanh chóng để xem địa chỉ IP hoặc thông tin mạng. Gõ ifconfig để xem trạng thái của tất cả mạng đang làm việc bao gồm cả tên. Bạn có thể đưa ra một mạng cụ thể và xem thông tin.

ifconfig

ifconfig eth0

ifdown & ifup

Lệnh ifdown và ifup sẽ chạy tương tự như ifconfig up hoặc ipfconfig down. Với một tên mạng cho trước, chúng sẽ khiến mạng đó lên hoặc xuống. Việc này đòi hỏi quyền root vì vậy bạn phải dùng lệnh sudo kèm theo.

sudo ifdown eth0

sudo ifup eth0

Hãy thử trên Linux và bạn sẽ có thể gặp phải lỗi. Linux desktop thường dùng NetworkManager, dùng để quản lý mạng. Những lệnh này sẽ làm việc với hệ thống mạng không có NetworkManager.

Nếu bạn cần chỉnh NetworkManager từ command line, hãy dùng nmcli.

dhclient

Lệnh dhclient có rời bỏ địa chỉ IP của máy tính và lấy một địa chỉ mới từ server DHCP. Nó cũng yêu cầu quyền root và dùng sudo kèm theo. Chạy dhclient không có lựa chọn để nhận IP mới hoặc dùng -r chuyển IP hiện tại.

sudo dhclient -r

sudo dhclient

netstat

Lệnh netstat có thể cho thấy nhiều thống kê khác nhau, bao gồm cả mở socket và bảng routing. Chạy lệnh netstat không có lựa chọn khác và bạn sẽ thấy danh sách các socket đang mở.

Có rất nhiều thứ khác bạn có thê làm. Ví dụ, dùng netstat -p để xem các chương trình đang tương tác với các sockets đang mở.

Xem chi tiết thống kê với netstat -s

Nguồn: howtogeek.com