Bài viết về điện thoại dẻo

by kenisk 1bình luận

Nokia thiết bị di động của tương lai [VIDEOS]Hãy nhìn những gì Nokia đã thực hiện với tiện ích này - Nokia gọi nó là một "thiết bị động", thử nghiệm với màn hình hiển thị các công ty tại Nokia World 2011 ở London.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i