Bài viết về ứng dụng Google offline

by CSTH Authors 0bình luận

Google Apps thêm khả năng kiểm tra Gmail, Docs & Calendar OfflineTất cả chúng ta nếu ai có quan tâm thì có thể nhận thấy một vài diểm hạn chế của những ứng dụng lưu trữ đám mây, mà rõ ràng nhất là khi bạn không có web. Nhưng Google sẽ giúp đỡ bạn khi sắp cung cấp truy cập Google Map offline và vào Gmail, Docs, Calendar khi không kết nối Internet.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i