Bài viết về dùng iPad quay film

by rockydant 1bình luận

Biến ipad thành máy quay film với Movie MountBạn có nóng lòng mong iPad trở thành camera? Nếu vậy, đây chính là chiếc case iPad hoàn hảo cho bạn.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i