Bài viết về phát hiện

by TrietTM 0bình luận

Facebook: Cách phát hiện những người đã "Unfriend" bạn?Bạn có muốn kiểm tra xem những ai đã "unfriend" mình trên Facebook? Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một chức năng chính thống nào từ Facebook cho phép làm điều đó. Cho dù là bạn luôn để mắt đến friend list của mình, bạn cũng chỉ có thể biết được có người vừa unfriend mình khi số lượng bạn bè giảm xuống, chứ không thể biết chính xác người đó là ai.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i