Bài viết về truyền file 2 máy tính

by Master^o^ 4bình luận

Transfer On Lan - Dễ dàng truyền file giữa 2 máy xài hệ điều hành khácTruyền file giữa 2 máy cùng hệ điều hành thì thật dễ dàng. Tuy nhiên, khi 2 hệ điều hành là khác nhau, thì việc truyền file qua mạng nội bộ là cực kỳ khó khăn. Transfer On Lan là một tiện ích đa hệ có thể giúp bạn truyền file dễ dàng, không phải cấu hình nhiều. Ngoài ra, tiện ích còn cho phép các bạn ẩn mình từ danh sách, người ngoài không thể nhận diện được máy tính của bạn.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i